Vyplatí se železniční doprava?

Tomáš Otáhal Tomáš Pospíšil Článek publikovaný v Parlamentním zpravodaji z 6.2.2009. Evropská rada svým rozhodnutím číslo 884 z roku 2004 vyzdvihla význam podpory železniční a vodní dopravě jako komplementárnímu způsobu přepravy zboží a osob k silničnímu dopravnímu systému. Mimo vodní… »»»

Úhrada „prokazatelné“ ztráty v železniční dopravě a její dopady na ekonomické jednání dopravce

Příspěvek přednesený na konferenci Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a publikovaný ve sborníku. Nejprve se seznámíme s výší prostředků určených na provoz osobní železniční dopravy a provedeme komparativní analýzu… »»»

Analýza a odhad budoucího vývoje železniční dopravy v České republice

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor číslo 4/2006. Jiří Polanský, Tomáš Pospíšil Summary In the presented paper, we try to analyze actual economic position of the railways in the Czech Republic and predict its development in next 5 years. We… »»»

Ekonomické aspekty železniční dopravy

Dílčí studie projektu GA ČR vydaná na Masarykově univerzitě v roce 2006. Předložená studie představuje výsledek aplikace ekonomické analýzy na problematiku železnic. Naším cílem bylo přispět k pochopení historického vývoje, utváření institucí a výsledků hospodaření na železnici. Při jejím psaní… »»»

Analýza financování železnic v České a Slovenské republice

Příspěvek přednesený na konferenci EURNEX – Žel 2006 „Towards more competitve European railway system“ na Žilinské univerzitě a publikovaný ve sborníku. Železniční doprava je nedílnou součástí hospodářství. Je spojovacím článek mezi jednotlivými účastníky hospodářského procesu, bez kterého by nemohl chod… »»»

Nákladní železniční doprava: význam pro národní hospodářství

Příspěvek publikovaný ve sborníku Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. V tomto příspěvku si zhodnotíme vývoj nákladní železniční dopravy v 90. letech 20. století a na začátku 21. století. Železniční doprava je považována za klíčový druh dopravy pro fungování národního… »»»

Jak si stojí České dráhy v evropské konkurenci

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2006″, Univerzita Pardubice Cílem příspěvku je analýza srovnatelných ukazatelů týkajících se železniční dopravy v EU. Na úvod se seznámíme se základními informacemi o… »»»

Analýza dotací do železniční dopravy v ČR

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor 4/2005. V příspěvku se snažíme kvantifikovat veškeré náklady spojené s provozováním osobní železniční dopravy v ČR. Pojmem náklady máme na mysli vyčíslení veškerých spotřebovaných zdrojů, které sebou provozování osobní železniční dopravy přináší. Analýza se… »»»

Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR

Článek publikovaný ve sborníku konference „Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility – 2005″ na Univerzitě Pardubice V příspěvku se snažíme kvantifikovat veškeré náklady spojené s provozováním osobní železniční dopravy v ČR. Pojmem náklady máme na… »»»