Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

Projekt na léta 2012-2013

Technologická agentura České republiky (TAČR) schválila k realizaci a finanční podpoře projekt „Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR“ v rámci podprogramu Omega pod číslem TAČR TD010063 na období let 2012-2013.

Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku pro správní postupy v oblasti dopravní politiky a politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy. Předmětem projektu je vypracování metodiky pro postup regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU (CTP) a implementace směrnic Komise EU, tzv. železničních balíčků.

Projekt zhodnotí současný stav liberalizace trhu železniční dopravy v České republice a problémy, které v této souvislosti dosud vyvstaly. Na základě analýzy a komparace rámcových podmínek a modelů ze zahraničí projekt navrhne efektivní koncepci liberalizace a regulace železniční dopravy, která povede ke zlepšení rámcových podmínek pro poskytování železničních dopravních služeb v České republice, předejde možné hrozbě žalob pro diskriminaci vůči České republice ze strany železničních dopravců a ve svém důsledku povede k úspoře prostředků z veřejných rozpočtů České republiky, k zefektivnění výkonu politiky hospodářské soutěže a k optimalizaci rozložení negativních a pozitivních
socio-ekonomických důsledků liberalizace trhu dopravních služeb. Důraz bude kladen na institucionální strukturu a provozní efektivnost odvětví železniční dopravy s cílem nastavit provozně nejefektivnější a konkurenčně rovnocenné podmínky všem uživatelům železniční infrastruktury a na metodické postupy správního řízení a rozhodování v rámci politiky hospodářské soutěže maximalizující efektivnost řízení ve veřejné správě a minimalizující negativní dopady regulace.

Při navrhování koncepce dalšího postupu liberalizace a regulace železniční dopravy bude tento projekt vycházet z analýzy zahraničních modelů implementace směrnic Evropské komise (tzv. železničních balíčků) v rámci Společné dopravní politiky, a to zejména německého modelu. Spolková republika Německo představuje v evropském kontextu zemi s velmi pokročilou liberalizací železniční dopravy a z hlediska dlouhodobých záměrů je české dopravní politice nejbližší. Důležitým momentem, který je v případě tohoto výzkumu jedinečný, je právě snaha zohlednit úspěšné modely referenčních zemí při formulaci doporučení pro Českou republiku a identifikovat na základě mezinárodní komparace
možná rizika dalšího postupu.

Účelem projektu je vypracování komplexní metodiky pro správní postupy v oblasti politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy. Předmětem projektu je návrh regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU (CTP) a aplikace směrnic Evropské komise, tzv. železničních balíčků. Oblast liberalizace železniční dopravy patří ke klíčovým politikám jak Ministerstva dopravy ČR, tak i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože se jedná o jeden z prioritních pilířů společných politik Evropské unie. Jasné a výzkumem podložené doporučení dalšího postupu včetně upozornění na možná rizika s ohledem na vývoj v zahraničí umožní státní správě České republiky plánovat další kroky vedoucí k efektivní
regulaci a zároveň budou minimalizovány hrozby případných soudních sporů či postihů ze strany Evropské unie za neplnění daných cílů.

Implementace legislativních pravidel plynoucích ze Společné dopravní politiky EU je pro Českou republiku závazná. Kromě splnění formálního závazku povede liberalizace železniční dopravy k narovnání doposud deformovaného konkurenčního prostředí, ke zvýšení intenzity konkurence v odvětví a k vyšší ekonomické efektivitě provozu. To povede v delším horizontu k úspoře prostředků veřejných rozpočtů na státní i regionální úrovni, které jsou na financování železniční dopravy vynakládány. Dalším efektem liberalizace je otevření trhu železničních dopravních služeb (osobních i nákladních) mezinárodní konkurenci, což v důsledku intenzívní konkurence povede ke kvalitnějším a levnějším dopravním službám a bude také mít pozitivní efekt na ekonomickou výkonnost a mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky, navíc v souladu s environmentálními požadavky a konceptem trvale udržitelného rozvoje.

Problematika institucionální reformy a implementace železničních balíčků nebyla dosud v ČR uspokojivě a koncepčně vyřešena. Metodika pro vymezování relevantního trhu, detekce zneužití dominantního postavení a bid-rigging v odvětví železniční dopravy rovněž dosud chybí. Veřejné prostředky vložené do tohoto projektu umožní předejít ztrátám v případě žalob vůči České republice za nedostatečný postup v liberalizaci železniční dopravy, uspoří výdaje veřejných rozpočtů a zvýší efektivitu resortních institucí veřejné správy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Projekty a jeho autorem je Martin Kvizda. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.