Zadlužení ČD a SŽDC

Příspěvek přednesený na konferenci Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a publikovaný ve sborníku.

Článek se zabývá zadlužením dvou hlavních subjektů železniční dopravy v ČR, tj. Českých Drah (ČD) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Příspěvek začíná analýzou běžného hospodaření a kvantifikací podílů tří hlavních zdrojů financování těchto subjektů, kterými jsou komerční tržby, státní dotace a změny cizích zdrojů (zadlužení). Následně je podrobněji analyzován právě vývoj zadlužení obou organizací. Jako hlavní příčina vysokého podílu cizích zdrojů na celkovém financování jsou identifikovány investiční programy, především pak výstavba koridorů. Ta bude i hlavním faktorem zadlužení i v budoucnosti.

Úvod

Předložený příspěvek se zabývá velikostí zadlužení a příčinami jeho vzniku u dvou hlavních subjektů železniční dopravy v ČR, to jest Českých Drah (ČD) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Cílem je identifikovat přesnou skladbu a zdroje zadlužení těchto organizací. Smyslem předloženého příspěvku je získat podrobnější informace o celkových cizích zdrojích těchto subjektů, identifikovat příčiny tohoto stavu a naznačit, jaké jsou pravděpodobné budoucí tendence. ČD a SŽDC byly vybrány díky dominantnímu podílu ČD na provozování železniční dopravy v ČR, které dosahuje více jak 94% v nákladní a 99% podílu na trhu v osobní dopravě (Výroční zpráva SŽDC 2006). Z tohoto důvodu byly podíly malých soukromých dopravců zanedbány.

1. Principy hospodaření ČD a SŽDC

Hospodaření ČD a SŽDC je vzájemně propojeno. ČD jsou stále dominantním uživatelem železniční dopravní cesty v ČR a hlavním zákazníkem SŽDC. Na druhé straně zabezpečuje ČD pro SŽDC řízení provozu na trati a umožňuje tak životaschopnost celého konceptu dopravní cesty. Tomuto vztahu odpovídají i vzájemné finanční toky mezi oběma organizacemi, které odrážejí vzájemné pohledávky a závazky. SŽDC fakturují ČD za použití dopravní cesty, ČD pak fakturují SŽDC za řízení provozu na dopravní cestě a údržbu provozuschopnosti. Tyto částky dosahovaly v roce 2006 hodnot: 5.981 mil. Kč a 11.479 mil. Kč. Tyto křížové platby se vzájemně započtou a výsledkem je čistá dotace ve prospěch ČD ve výši 5.498 mil. Kč.

Dalším významným zdrojem financování obou organizací jsou státní dotace. U ČD se jedná o dotaci na úhradu ztrát z osobní dopravy, u SŽDC se jedná o investiční dotaci a dotaci na opravu a údržby. Údaje za rok 2006 jsou u těchto dotací následující: 7.098 mld, 13.800 mld a 5.763 mld. Dalšími příjmy planoucími do železniční dopravy jsou komerční tržby ČD, úhrady železničních úvěrů a úroků státem a prodej přebytečného majetku.

2. Současné zadlužení ČD a SŽDC

Současné zadlužení ČD a SŽDC se skládá z cizích zdrojů ČD a SŽDC. Nejvýznamnější součástmi jsou dluhopisy SŽDC vydané na úhradu oddlužení ČD při transformaci z roku 2003, dále úvěry SŽDC přijaté za účelem financování koridorů, závazky ČD vzniklé modernizací vozového parku a obchodní závazky obou organizací. SŽDC a ČD si berou úvěry na financování svých operací. Protože z vlastních zdrojů nejsou schopny je splácet, splácí je za ně stát. V důsledku toho se zadlužení železničních subjektů vůči komerčním subjektům mění na zadlužení vůči státu. Tyto závazky vůči státu jsou pak následně promíjeny. Tyto operace jsou typické pro sanaci dluhů, které vznikají v průběhu železničního podnikání. Pomocí těchto účetních operací lze dokonce snížit celkový objem závazků obou společnosti. Závazky vůči nestátním držitelům dluhopisů a bankovních úvěrů spláceny být musí. Jelikož na jejich splácení běžné hotovostní toky obou železničních firem nestačí, k jejich úhradě je nutná státní pomoc.

3. Budoucí rizika zadlužování ČD a SŽDC

Budoucí vývoj zadlužení u ČD a SŽDC zásadně ovlivní modernizační programy. Ztráty komerčního hospodaření jsou víceméně pokryty státními dotacemi, tudíž potenciální zvyšování zadluženosti jde především na vrub nových investičních projektů. V případě ČD se jedná především o modernizaci vozového parku u SŽDC se jedná o řádově nákladnější modernizace železničních koridorů.

Vzhledem k tomu, že tržby za použití dopravní cesty jsou nízké, nelze očekávat, že by náklady na úhradu investičních nákladů výstavby koridorů byly financovány z tohoto zdroje. Standardní cestou pravděpodobně bude, že si SŽDC vezme úvěry se státní garancí na jejich výstavbu a k jejich splácení pak budou využity opět zdroje veřejných rozpočtů.

4. Závěr

Běžné hospodaření ČD i SŽDC je podporováno vysokými státními dotacemi. Přesto došlo k silnému zadlužení, jak ČD, tak SŽDC díky investicím do obnovy vozového parku a především pak díky modernizace koridorových tratí. Splácení těchto dluhů z vlastních zdrojů je nereálné, tudíž k jejich úhradě budou nutné další státní dotace. Vzhledem k objemu tržeb a zadlužení obou subjektů jsou investiční částky výstavby koridorů velmi vysoké.

Článek v plném znění je k dispozici zde: Zadluzeni_cd_szdc