Ekonomické aspekty železniční dopravy

Dílčí studie projektu GA ČR vydaná na Masarykově univerzitě v roce 2006.

Předložená studie představuje výsledek aplikace ekonomické analýzy na problematiku železnic. Naším cílem bylo přispět k pochopení historického vývoje, utváření institucí a výsledků hospodaření na železnici. Při jejím psaní jsme využili řadu nástrojů a metod ekonomické analýzy, jako byla aplikace teorie životního cyklu, finanční analýza, zkoumání intenzity konkurence na trhu či analýza zájmových skupin.

V průběhu zpracování této studie jsme došli k poznání, že železnici je možné chápat jako praktický příklad aplikace celé řady ekonomických konceptů a teorií. Hlavní motivací pro sepsání této studie i pro celý náš zastřešující projekt bylo nabídnout ekonomický pohled na problematiku železnic a vytvořit tak určitou protiváhu převládajícím provozně-technickým přístupům v této oblasti. Ekonomický úhel pohledu považujeme za důležitý, protože ekonomické a marketingové myšlení je na železnici i v debatách o ní dlouhodobě v útlumu. Železnice, které kdysi byly ziskovými odvětvími a průkopníky progresivních manažerských technik se v průběhu času přeměnily na nepružné, zastaralé a neefektivní kolosy, které v řadě oblastí připomínají myšlenkový, technický i kulturní skanzen.

Studie je organizována do sedmi základních kapitol. V rámci prvních dvou je analyzována ekonomická historie železnice. V rámci historické analýzy vývoje světových železnic jsme se pokusili aplikovat teorii životního cyklu na vývoj železnice, včetně možných důsledků pro tvorbu železniční politiky. V kapitole o vývoji české železnice jsme se pak zaměřili hlavně na vývoj ekonomických ukazatelů české železnice ve dvacátém století. V další části jsme si pak posvítili na hospodářské výsledky české železnice, kde jsme se obzvláště důkladně zabývali objemem veřejných dotací do železniční dopravy. Snažili jsme se rozklíčovat jejich toky a kvantifikovat tak celkovou komerční ztrátu železniční dopravy. Pro zasazení výkonů, ztrát, dotací a zadlužení české železnice do širších souvislostí jsme provedli mezinárodní srovnání základních parametrů vybraných železničních společností. Pro posouzení konkurenčního postavení české železnice jsme pak provedli vzájemné mezioborové srovnání ekonomických ukazatelů na českém dopravním trhu. V závěrečné kapitole jsme se podívali na problematiku konkurence a monopolu na železnici. Zabývali jsme se nutnými podmínkami, za jakých může konkurence účinně působit na železničním trhu. Aplikování teoretických předpokladů na reálie české železnice nám dalo mocný nástroj pro zhodnocení vhodnosti aplikace zavádění konkurence na železnici.

Celý text ke stažení zde: Tomes_Pospisil_studie_2006