Analýza a odhad budoucího vývoje železniční dopravy v České republice

Článek publikovaný v časopise Národohospodářský obzor číslo 4/2006.

Jiří Polanský, Tomáš Pospíšil

Summary

In the presented paper, we try to analyze actual economic position of the railways in the Czech Republic and predict its development in next 5 years. We start with describing the up to now time series for the railway transport, because the current development in the Czech Republic is, of course, strongly determinated by its position in the 1970s and 1980s. Then we identify, estimate and verify econometric models for the both passenger and cargo railway traffic. On the basis of estimated models, we make a prediction which is analyzed.

Úvod

Železniční doprava je jedním z odvětví ekonomiky, které bývá velmi komplikované modelovat pomocí ekonometrických modelů. Důvodem je skutečnost, že vývoj osobní i nákladní dopravy je ovlivňován determinanty, které jsou buď z matematického hlediska jen velmi obtížně popsatelné, nebo jsou neuchopitelné z hlediska dostupnosti dat. Tato skutečnost se projevuje zejména u osobní dopravy, kde svou roli hrají často faktory „psychologické“ povahy. V podmínkách české ekonomiky jsou tyto faktory navíc ještě zesíleny probíhající ekonomickou transformací.

Navzdory výše uvedeným skutečnostem si v tomto článku klademe za cíl analyzovat a odhadnout možný budoucí vývoj osobní a nákladní železniční dopravy v České republice. K tomuto účelu jsou v práci použity jednoduché jednorovnicové ekonometrické modely. V první části příspěvku je krátce analyzován dosavadní vývoj železniční dopravy. Druhá část popisuje metodiku tvorby námi odhadovaných modelů v rámci specifik české ekonomiky. V třetí části je popsána estimace a verifikace modelů. Čtvrtá část analyzuje prognózu budoucího vývoje.

Závěr

Výsledky prognózy přepravních proudů naznačily, jakým směrem se pravděpodobně bude železniční doprava ubírat, pokud nenastanou žádné mimořádné události v prognózovaném období – žádná opatření ze strany veřejné správy a z vlastní iniciativy ČD. Dále jsme chtěli upozornit na nutnost analýzy priorit při transformaci celé železniční dopravy a investičních činnosti na železniční síti, vzhledem k předpokládanému vývoji tohoto druhu dopravy. Budoucí vývoj ukáže, jak přesně se nám podařilo předpovědět objemy přepraveného zboží a osob vyjádřené v čtkm a oskm. Tvorba logistických center a dopravní kongesce ve velkých městech a řada dalších okolností představují potenciální faktory růstu nákladní a osobní železniční dopravy. Naplnění je však v rukou veřejné správy a samotného dopravce. Politické a lobbyistické pozadí tohoto druhu dopravy však představuje obrovský problém pro transformaci železnice a existuje dosti vysoké riziko, že příležitosti, které se dráze naskýtají v některých segmentech přepravního trhu, nebudou využity a zde prezentovaná prognóza se ve skutečnosti ukáže příliš optimistickou.

Plné znení článku ke stažení zde: Odhad_vyvoje_zeleznice