I. Seminář Telč 2005

Vzhledem k tomu, že na podzim roku 2005 dospěl náš grantový projekt do své poloviny, uspořádali jsme v Univerzitním centrum Telč (UCT) dne 11. listopadu 2005 pod záštitou prorektora Masarykovy univerzity prof. Antonína Slaného odborný seminář. Cílem semináře bylo prezentovat a prodiskutovat dosažené výsledky projektu, konfrontovat je s nezávislými oponenty a představit další vývoj projektu. (UCT je součástí Masarykovy univerzity v Brně a kromě pravidelné výuky slouží právě k pořádání workshopů a konferencí).

Seminář byl rozdělen do dvou částí. V první části vystoupili se svými příspěvky všichni členové řešitelského kolektivu, druhá část byla věnována přizvaným expertům z praxe a univerzitním odborníkům. Po zahájení semináře následovala prezentace Ing. Zdeňka Tomeše, Ph.D. na téma Ekonomické aspekty železniční dopravy, kde společně se spoluautorem Ing. Tomášem Pospíšilem řešili otázku, kolik skutečně stojí české daňové poplatníky železniční doprava. Příspěvek dalšího člena kolektivu Mgr. Daniela Seidenglanze,Ph.D. na téma Železniční doprava v evropské dopravní politice byl věnován analýze a kritickému zhodnocení dopravní politiky Evropské unie. Na tento příspěvek navázal RNDr. Josef Kunc, Ph.D., který se zabýval problematikou železniční dopravy a rozvoje regionů. První část semináře uzavřel Ing. Martin Kvizda, Ph.D. s tématem Problémy železniční dopravy v historické perspektivě, kde se zaměřil na využití historické metody při řešení soudobých problémů železniční dopravy. Diskuse, prostupující jednotlivé příspěvky, přinesla všem účastníkům zajímavé informace, podnětné myšlenky a – jak jinak – i konstruktivní kritiku. Tvůrčí duch provázející první část semináře, se přenesl také do odpolední části, která byla věnována příspěvkům pozvaných hostů.

Pozvání na telčský seminář přijal emeritní ministr dopravy a současný ředitel Institutu pro evropskou integraci při BI VŠ Praha, Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., který vystoupil s prezentací na téma Aktuální problémy železniční dopravy. Ve svém příspěvku doc. Peltrám zdůrazňoval zejména nedostatečnou produktivitu práce na železnici a problémy s kvantifikací finančních ukazatelů; kromě interních problémů železniční dopravy zmínil také problematiku dálničního mýtného. Dalším pozvaným hostem, který v rámci semináře vystoupil se svou prezentací, byl emeritní generální ředitel Českých drah a.s. a současný odborný konzultant v dopravní oblasti Ing. Emanuel Šíp s příspěvkem Promarněné příležitosti Českých drah. Na základě shrnutí problematických oblastí ČD ing. Šíp navrhl řešení, jak zabránit plošnému zastavování provozu na tratích, založené na osamostatnění a privatizaci jednotlivých segmentů dopravy. Následující prezentace RNDr. Miroslava Marady, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze byla věnována problematice vývoje prostoru pod vlivem dopravních tahů. Na něj potom navázal Mgr. Marcel Horňák z Univerzity Komenského v Bratislavě s příspěvkem zaměřeným na dopad transformace železniční dopravy na Slovensku na jednotlivé regiony. Další příspěvek, který byl věnována přestavbě železničního uzlu Brno přednesl zástupce Českých drah a.s. pro Jihomoravský kraj Ing. Jiří Dukát. Jeho vysoce aktuální příspěvek se setkal s velkým ohlasem, ale následná debata musela být pro nedostatek času ukončena. Závěrečnou prezentaci měl Ing. Stanislav Kutáček z Centra dopravního výzkumu v Brně, který se zabýval externalitami železniční dopravy.

Všechny příspěvky diskutované na semináři byly publikovány v monotematickém čísle 4/2005 časopisu Národohospodářský obzor.