Historické souvislosti rozvoje průmyslu a železnic v českých zemích

Článek byl přijat k prezentaci na konferenci „Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia – 2004“ na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě, Slovensko a publikován v Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica.

A phenomenon of railway transport is from the beginning of its birth closely connected with the industrial production. The turn of the 18th and 19th century is at the same time a period of the birth of the modern railway on the European continent and a period of the most important technological development in the industrial production. It is commonly denoted as the first industrial revolution and is connected both in the case of industry and railway transport with the invention of the steam engine and with its gradual introduction into practice.

Despite the oldest efforts to use railways in industry can be found in England’s coal mines, Central Europe, and especially the Czech lands, belong to the pioneering regions in the historical context of the railway and industry development on the continent (e. g. horse-driven railway České Budějovice – Linec). The aim of this article is to present historical-geographical context of the railway and industry development and their mutual benefits at the model examples of the regions of the Czech Republic.

Úvod

Vznik a rozvoj železniční dopravy je od prvopočátku svého vzniku úzce svázán s průmyslovou výrobou. Přelom 18. a 19. století je současně obdobím vzniku moderní železnice na Evropském kontinentu a obdobím nejvýznamnějšího technického pokroku v průmyslové výrobě. Bývá označováno jako první průmyslová revoluce a je v případě průmyslu i železniční dopravy spjato s vynálezem parního stroje a jeho postupným zaváděním do praxe. Přestože nejstarší pokusy o průmyslové využití železnice nalezneme v Anglii v uhelných dolech, střední Evropa a především České země patří v historickém kontextu rozvoje průmyslu a železnic na kontinentu k průkopnickým územím. Podle M. Krejčiříka (1990) můžeme počátky systému kolo-kolejnice, tvořícího podstatu železnice, hledat dokonce v rudných dolech Saska, Tyrol, Čech a Uher a teprve na konci 16. století se tento způsob důlní přepravy dostal do Anglie. Modelovým příkladem historického spojení železnice a průmyslu může být např. koněspřežní železnice České Budějovice – Linec, která je vzhledem ke své geografické poloze ve středoevropském prostoru a technické unikátnosti příkladem aktuálním.

Závěr

Koněspřežka České Budějovice – Linec byla v době svého vzniku první evropskou kontinentální veřejnou železnicí vůbec a jak se ukázalo později také nejdelší. Od ukončení provozu po řadu desetiletí její pozůstatky chátraly a nebyl o ně zájem (snad jen jako stavební materiál pro místní obyvatelstvo). V roce 1971 bylo dosaženo velkého úspěchu k záchraně tohoto historicko – technického díla nebo lépe řečeno, toho, co z něj zbylo – „Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec – česká část“ byla prohlášena za národní kulturní památku. Zahrnuje celkem 23 různých objektů: 3 staniční budovy, 5 strážních domků, 1 stáj, 11 náspů a 3 zářezy (včetně mostních pilířů a klenutých propustí). K nejvíce zachovalým traťovým úsekům koněspřežky můžeme řadit terénní tělesa mezi zastávkou Pšenice a Rybník a také mezi Rybníkem a státní hranicí. Menší dochovalé objekty nalezneme u Kamenného Újezdu, Chlumce, Holkova, Velešína, Netřebic, Výhně, Kaplice – nádraží, Omlenic a Rybníka. Dobře zachovalý je je objekt staniční budovy v Bujanově, kde je umístěna škola.

Důležitou otázkou však je, jak tuto vzácnou technickou památku zachovat i pro budoucí generace a zároveň ji představit a zviditelnit jako atraktivitu cestovního ruchu. Dochovalých zajímavostí na české straně je stále dost, zatím se však k nim nechováme příliš mateřsky. Příklad renesance památek koněspřežky, propagaci a zájem turistů nemusíme hledat příliš daleko. Stačí se podívat do sousedního Rakouska a konkrétně např. Kerschbaumu, kde si své části koněspřežky skutečně váží a zároveň ji dokáží citlivě turisticky prodat.

Článek v plném znení je k dispozici zde: Rozvoj_prumyslu_zeleznic